•  

  پیاز شیرین ارتا

   

   
   
  • - واریته استاندارد 
  •  
  • - بوته متوسط و بسیار پربار
  •  
  • - میوه های کشیده بااندازه متوسط 30 سانتیمتر 
  •  
  • - میوه ها به رنگ سبز با طعم بسیار شیرین حتی پس از رسیدگی کامل

  -مناسب تازه خوری 

  -رقم نسبتا زودرس محصول دهی 50 تا40 روز پس از انتقال نشا

  •  
  •