•  

  پیاز زرد زربار

   

   
   
  • - واریته استاندارد و روز بلند
  •  
  • - بازار پسندی در رنگ
  •  
  • - پیاز کروی و نسبتا درشت
  •  
  • - تعداد پوست بالا و قابلیت انبارداری مناسب
  •  
  • -سازگاری بالا با شرایط مختلف اب و هوایی
  •