محلول پاشی
ابتدای فصل: فسفیمکس کلسیم (2 در هزار)
افزایش مقاومت به بیماری ها و تامین کلسیم
رشد رویشی: ویتالیم فورت (1 الی 1.5 در هزار) + اکوکویل میکرو میکس (1 در هزار)
افزایش مقاومت به تنش ها و رفع کمبود عناصر ریز مغذی
شروع گلدهی: اکورمون 0.5 در هزار + اکوکویل آهن روی منگنز (1 الی 1.5 در هزار)
افزایش گل انگیزی و جلوگیری از گل پرانی، رفع نیاز عناصر ریز مغذی
اوایل میوه دهی: فروتالیو (1.5 در هزار) + فیوتاپ (1.5 در هزار)
افزایش عملکرد، زود رس کردن، رنگ گیری و درشت شدن + فعال کردن رشد رویشی و تولید گل و میوه
به همراه درشت شدن و یکنواختی
رسیدن میوه: فروتالیو (1.5 در هزار) + دفندر پتاسیم (1.5 در هزار) یا ماکرو میکس گلد (1.5 در هزار)
استفاده از دفندر کلسیم (2 در هزار) هر 25 روز توصیه می شود
آبیاری
ابتدای فصل: فسفیمکس 20-30
افزایش مقاومت به بیماری ها (بوته میری)
چند برگی: هومی پاور پلاس (3 لیتر در هکتار) + بیورادیکانت (2 الی 3 لیتر در هکتار)
جذب بهتر عناصر و بهبود کیفیت خاک + افزایش حجم ریشه
در این مرحله می توان از 10-52-10 و اوره (مطلوب است سولفات امونیوم) استفاده شود.
 رشد رویشی:
هومی پاور پلاس (3 لیتر در هکتار) + آهن مستر (2 کیلو در هکتار)
در این مرحله تا قبل از گلدهی 20-20-20 و اوره (مطلوب است سولفات آمونیوم) می توان استفاده کرد
گل دهی و بزرگ شدن:
هومی پاور پلاس (3 لیتر در هکتار) + سولفات پتاسیم
در این مرحله 36-12-12 و نیترات آمونیوم توصیه می شود.
در هنگام مواجهه با بوته میری می بایست به موارد ذیل توجه نمود
1 - عدم استفاده از اسید سولفوریک و سایر اسیدها در سیستم آبیاری
2 -  عدم استفاده از کودهایی که PH خاک را اسیدی می کنند مانند سولفات آمونیوم،سولفات پتاسیم و ...
3 - کاهش حجم آبیاری و در پی آن افزایش دفعات آبیاری(مقابله با بوته میری و شوری)
4 -  استفاده از بیورادیکانت(جهت افزایش حجم ریشه و جبران ریشه های از دست رفته)
5 - عدم استفاده از یک سم در چند نوبت و استفاده از سموم مختلف