آب آبياري
1 - قبل از انتقال نشاء به زمين اصلي:
بيوراديکانت 2در هزار   )به شرط استفاده از سينی نشا)          افزايش حجم ريشه
2 - بعد از انتقال نشاء به زمين اصلي:
هومی پاور پلاس 4 ليتر در هکتار      (جذب بهتر مواد غذايی)
در اين مرحله 10-52-10 و اوره می توان استفاده نمود (بهتر است بجاي اوره از سولفات آمونيم استفاده گردد)
3 - چندين برگي :
بيوراديکانت 3 ليتر در هکتار +مستر 1.5 کيلو در هکتار           ( افزايش حجم ريشه)
در این مرحله تا قبل از گلدهی می توان از 20-20-20 و اوره استفاده نمود (بهتر است بجای اوره از سولفات آمونیوم
 یا نیترات آمونیوم استفاده نمود)، در ضمن می توان از سولفات منيزيوم نيز استفاده کرد.
4 - تشکيل و درشت شدن غده:
*** مهمترین مرحله : بیورادیکانت 3 لیتر + آهن مستر 1.5 لیتر (جهت افزایش حجم غذه)
در اين مرحله به بعد می توان 36-12-12 و  سولفات پتاسيم به کار برد
با توجه به مراحل مختاف رشد و علائم کمبود می توان اقدام به محلولپاشی نمود.
دستورات فوق کلی بوده و با توجه به آناليز خاک، علائم برگی ومراحل رشدي می توان برنامه تغذيه مناسب تري ارائه نمود.