آب آبياري:
آب اول:هومي پاور پلاس 3-2ليتر در هکتار+بيوراديکانت 3-2ليتر در هکتار
از کود 10-52-10 نيز مي توان در اين آب استفاده نمود.
آب دوم: هومي پاور پلاس 3-2ليتر در هکتار +بيوراديکانت 3-2 ليتر در هکتار
از کود پتاس بالا يا سولفات پتاسيم به همراه اوره در اين آب مي توان استفاده نمود.
محلولپاشي:
اسفند ماه : فيوتاپ 5/1 در هزار+ميکروميکس 1-5/0در هزار.
فروردين : فيوتاپ 5/1در هزار +ماکروميکس گلد 5/1در هزار.