آب آبياري
 
1 - بعد از سبز شدن :                  هومي پاور پلاس 4 ليتر در هکتار
 
در اين مرحله 10-52-10 و اوره مي توان استفاده نمود (بهتر است بجاي اوره از سولفات آمونيم استفاده گردد)
 
2 - مرحله چند برگي :              آهن مستر 2 کيلو در هکتار
 
در اين مرحله تا قبل از گلدهي مي تواناز کود 20-20-20-و اوره استفاده نمود (بهتر است بجاي اوره از سولفات
 
 آمونيم استفاده نمود)، در ضمن مي توان از سولفات منيزيوم نيز استفاده کرد.
 
3 - مرحله گلدهي:       (مهم)          بيوراديکانت 3-2  ليتردر هکتار +هومي پاور پلاس 4 ليتر در هکتار
 
+آهن مستر5/1 کيلو در هکتار
 
در اين مرحله به بعد مي توان 36-12-12، اوره (بهتر است بجاي اوره از نيترات آمونيم استفاده کرد)
 
 وسولفات پتاسيم به کار برد. در رابطه با سولفات پتاسيم بايد دقت نمود که کلر آن زير 1 درصد باشد(به خصوص برای
 
 ارقامی که مصرف تازه خوری ندارند).
 
4 - 30روز قبل از برداشت :     (مهم)          بيوراديکانت 3-2 ليتر در هکتار
 
در رابطه با استفاده از ازت در اواخر فصل بايد دقت نمود تا باعث رشد رويشي زياد وجلوگيري از غده بندي مناسب نگردد.
 
 
 محلولپاشي
 
1 - مرحله چند برگي:                             ويتاليم فورت 2 در هزار + ميکروميکس 75/0 در هزار
 
2 -  مرحله چندين برگي :                        فيوتاپ 2در هزار + سه کاره 5/1 در هزار
 
3 -  هنگام گلدهي:                                فيوتاپ 5/1 در هزار +فروتاليو 5/1 در هزار
 
4 -  بعد از گلدهي :                               دفندر کلسيم 2 در هزار
 
5 -  درشت شدن غده وقبل از برداشت :  فروتاليو 2 در هزار + ماکروميکس گلد 2 در هزار(يا دفندر پتاسيم 1.5 در هزار)
 
بهتر است بين مراحل 2و1 يکبار محلولپاشي کلسيم صورت گيرد.                  
 
فسفيمکس 20-30 وفسفيمکس مس : افزايش مقاومت گياه به بيماريهاي قارچي وباکتريايي مانند آلترناریای برگی
 
دستورات فوق کلي بوده و با توجه به آناليز خاک، علائم برگي ومراحل رشدي مي توان برنامه تغذيه مناسب تري ارائه نمود.