مرحله اول :تورم جوانه ها تا قبل از باز شدن جوانه ها
 بوتامیسول(1.5 در هزار) + اکوزینک ( 1در هزار) +دفندربر(1-0.5در هزار)
فسفیمکس20-30 (2 در هزار)(جداگانه مصرف شود)
مرحله دوم : ریزش کامل گلبرگ
اکورمون(0.5)+دفندر کلسیم(1.5-1)
فسفیمکس( cu) (جداگانه مصرف شود)
مرحله سوم :تشکیل میوه(فندقی شدن)
دفندر منیزیوم (1)+ویتالیم فورت  (1.5)+    اکوکوئل میکرومیکس(1-0.5)
مرحله چهارم :کامل شدن میوه
فیوتاپ (1.5)+  فروتالیو(1.5)
دفندر کلسیم(1.5)(جداگانه مصرف شود)
مرحله پنجم:30 روز قبل از برداشت (رنگ گیری)
فروتالیو (1.5)+اکورمون(0.5)
مرحله ششم :پس از برداشت
اکوزینک(1)+ دفندربر(1-0.5) 
تورم جوانه ها
10-52-10 (kg/ha15+ ( اوره (200گرم برای هر درخت 10ساله) + هومی پاورپلاس(lit/ha10)
 جهت استفاده از10-52-10باید به مقدار سوپرفسفات استفاده شده در چالکود توجه نمود
ریزش کامل گلبرگ
20-20-20(kg/ha 15) + آهن مستر(90-50 گرم برای هر درخت)
تشکیل میوه(گردویی شدن)
20-20-20  + اوره
کامل شدن میوه(اوایل تیر)
36-12-12 (kg/ha15)
30 روز قبل از برداشت
سولفات پتاسیم(kg/ha15) + هومی پاورپلاس (lit/ha10)