1- اواخراسفند-نیمه اول فروردین (تورم جوانه (دم زنبوری یا بیدمشکی)
بوتامیسول (1.5) + اکورمون 0.5 + اکوزینک (1) + دفندر بر (1-0.5)
این ترکیب جهت افزایش مقاومت به سرما + جلوگیری از ریزش گل + گرده افشانی و لقاح موفق توصیه می‌شود.
2 - نیمه اول اردیبهشت (ارزنو)
دفندر کلسیم* (1.5-1) + اکورمون (0.5)
محلول تهیه شده بلافاصله استفاده گردد تا از رسوب کلسیم به همراه فسفر جلوگیری گردد.
3 - نیمه دوم اردیبهشت
دفندر مس (0.5) + دفندر FMZ (1) +فیوتاپ (2-1.5)
باید به میزان مس موجود در خاک ، قابلیت جذب و مقدار مس موجود در برگ توجه نمود.
4 - خرداد (سخت شدن پوست استخوانی)
اکوکوئل میکرومیکس(1-0.5) + ویتالیم فورت(1.5) +NPKپتاس بالا +اوره
5 - تیر- نیمه اول مرداد (مغز پر کردن)
فروتالیو (1.5) + فیوتاپ (1) +دفندر پتاسیم 1.5 +اوره
  6 - نیمه دوم مرداد-نیمه اول شهریور
فروتالیو (1.5) + دفندر پتاسیم 1.5 (در صورت نیاز استفاده شود)
7 -نیمه دوم شهریور-اواخر مهر (پس از برداشت)
اکوکوئل روی (1) + دفندر بر(1)+ دفندر کلسیم (1.5)
استفاده از دفندر بر، باید با توجه به "بر" موجود در آب آبیاری باشد تا از مسمومیت ناشی از بر جلوگیری کرد
نکات قابل توجه در محلول‌پاشی باغات پسته
1 - ویتالیم فورت  در تمام مراحل کودپاشی وسم‌پاشی به دلیل افزایش جذب وکارایی سموم وکودها و همچنین افزایش
 مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی و ساخت پروتئین قابل توصیه است.
2 -  در مواردی که اسیدیته و سختی آب بالا می‌باشد، مصرف ایمپروو برای افزایش کارایی سموم وکودها در تمام
 محلولپاشی ها ضروری است.
3 - اصلاح کننده های خاک شامل هومی پاورپلاس (15-10 لیتر در هکتار در 3-2نوبت) و اکوسالت
 (15-10 لیتر در هکتار به دفعات مورد نیاز) نیز از اواخر زمستان به بعد برای اصلاح خاک قابل توصیه می باشد.
4 -  برای رفع و پیشگیری از عارضه قرمزو، اکوکوئل FMZ + دفندر مس توصیه می‌شود.
5 - دفندر کلسیم با کودهای حاوی فسفر، مس و گوگرد ترکیب نشود.