1- مرحله تورم جوانه ها
اکوزينک 1 در هزار + بر 1در هزار+ بوتاميسول 1،5 در هزار+ اوره 3-2 در هزار
2-  پس از پايان گلدهي
اکورمون 5/0در هزار، ميکروميکس 1 در هزار.
3- تشکيل حبه ها
فيوتاپ5/1در هزار+فروتاليو 5/1در هزار.
4- درشت شدن حبه ها
فروتاليو 5/1 در هزار+ماکروميکس گلد 5/1در هزار
دفندر کلسيم 2 در هزار.
5- رنگ گيري حبه ها
فروتاليو 5/1در هزار+ دفندر پتاسيم 5/1
6-  بعد از برداشت
اکوزينک 1در هزار+ دفندر بر 1-5/0در هزار+اوره 3 در هزار