محلول پاشی
 1-  قبل از انتقال نشاء به زمين اصلي:
      *** بوتامیسول 1.5-1در هزار                                    (کاهش استرس های پس از انتقال(
2 - مرحله چند برگي
   *ویتالیم فورت یا فیوتاپ 1.5-1در هزار +ميکروميکس 75/0 در هزار   (کاهش استرس های پس از انتقال و رفع کمبودها(
3-  اواسط گلدهي (20-10)درصد گلدهي :
        *** اکورمون 5/0 در هزار +سه کاره 5/1-1در هزار        ( افزایش تعداد گل وجلوگیری از ریزش گل)
        *** دفندر کلسيم 2در هزار                                                   (جلوگیری از پوسیدگی گلگاه)
4 - تشکيل ميوه:
      *** فيوتاپ 5/1 درهزار+ فروتاليو 5/1درهزار                                            (درشت شدن،رنگیری بهتر و زودرسی)                                         **دفندر کلسيم 2در هزار                                                              ( جلوگیری از پوسیدگی گلگاه)
5 - درشت شدن ميوه ورسیده گی:
 ***  فروتاليو2درهزار+ ماکروميکس گلد 2 درهزار(يا دفندر پتاسيم 5/1 در هزار)          (درشت شدن،رنگیری بهتر و زودرسی)
فسفيمکس 20-30 وفسفيمکس مس :          افزايش مقاومت گياه به بيماريهاي قارچي وباکتريايي از طريق توليد فسفيت و بالا
 بردن توان داخلي گياه ( جهت پيشگيري از بيماريهاي سفيدک داخلي ،سفيدک سطحي،بوتريتيس(کپک خاکستري)،بوته میری
 و بيماريهاي باکتريايي استفاده از فسفيمکس پيشنهاد ميگرددوتاحدزيادي براي درمان مي توان از فسفيمکس مس استفاده نمود
 دستورات فوق کلي بوده و با توجه به آناليز خاک، علائم برگي ومراحل رشدي مي توان برنامه تغذيه مناسب تري ارائه نمود.