Enter Title

 
اکورمون ( ECORMON )

اکورمون فعال کننه رشد رویشی و زایشی گیاهان می باشد. اکورمون گل انگیزی را بیشتر کرده و باعث افزایش تولید گل  و میوه در گیاهان می شود کاربرد آن بخصوص در طی فرآیند تولید تا تشکیل و درشت شدن میوه در جلوگیری از ریزش گل و میوه ( Fruit Setting ) موثر است. اکورمون از طریق محلولپاشی روی شکوفه و برگ، استفاده مستقیم در آب آبیاری و بصورت مستقیم در محلول غذائی سیستم هیدروپونیک استفاده می شود. برای درختان میوه می توان اکورمون را با روغن ولک ترکیب کرد، اکورموناز طریق جوانه های اولیه مولد گل جذب خواهد شد.
برای جلوگیری از ریزش شکوفه و افزایش گل و میوه می توان اکورمون را باستثنای دوره گرده افشانی بر روی شکوفه ها محلولپاشی کرد.برای جلوگیری از ریزش میوه از ابتدای تشکیل میوه تا قبلاز برداشت به تناوب از ترکیب اکورمون و دفندر کلسیم محلول پاشی نمایید.
در صورت مشاهده علائم کمبود عناصر غذایی در درختان و محصولات زراعی حتما اکورمون را با کودهای تغذیه ای ( میکرو و ماکرو) تلفیق و سپس استفاده نمایید. ترکیب اکورمون با ماکرو میکس گلد و یا فروتالیو اثرات آن را تشدید خواهد کرد. محدودیتهای آبی و تنش خشکی اثرگذاری آن را دچار مشکل خواهد کرد بنابراین در زمان استفاده از اکورمون باید توجه داشت که رطوبت باغ یا مزرعه در حد مطلوبی باشد و یا پس ازآبیاری مزرعه استفاده شود.

برخی اثرات مهم:

- تحریک رشد رویشی و زایشی گیاهان
- افزایش تولید گل و میوه در باغات
- جلوگیری از ریزش گل و میوه
-بهبود در جوانه زنی دانه گرده
درشت شدن میوه
-  رفع علائم کمبود مولیبدن در گیاهان
قابلیت ترکیب :

 

اکورمون با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل ترکیب است.