Enter Title

فروتالیو (FRUTALIV)
 
فروتالیو محرک رشد، تغذیه کننده و انرژی دهنده گیاهان است. این کود اختصاصا برای افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی میوه استفاده می شود. فروتالیو انرژی مورد نیاز مراحل زایشی و رسیدگی میوه را توسط فسفرآلی تامین کرده و از این طریق علاوه بر جلوگیری از ریزش میوه بر روی خواص دیگری مانند رنگ گیری، یکنواختی و درشت شدن میوه، زودرس کردن و افزایش عملکرد تاثیرات مطلوبی خواهد گذاشت. فروتالیو در کلیه محصولات کشاورزی بصورت محلولپاشی روی شاخ و برگ و استفاده مستقیم در خاک از زمان شروع رشد رویشیتا قبلاز برداشت میوه باستثنای دوره شکوفه دهی قابل استفاده است. ترکیب فروتالیو با فیوتاپ اثرات آن را تشدید خواهد کرد.
 
برخی اثرات مهم:
 
-  زودرس کردن میوه
- جلوگیری از ریزش میوه
- درشت شدن و یکنواختی اندازه میوه
- تسریع در فرایندرنگ گیری و افزایش میزان قند میوه
-  افزایش تولید میوهدر سال کم بازده
قابلیت ترکیب:

 

فروتالیو با کودهای حاوی کلسیم و منیزیم قابل اختلاط نیست.