Enter Title

ویتال پاور ( VITAL POWER )

ویتال پاور کود اختصاصی جهت افزایش عملکرد غده و عیار در چغندر قند می باشد. عنصر بر موجود در این کود باعث از بین رفتن بیماری قلب سیاه در غده چغندر قند می شود همچنین نوع ازت موجود در این کود به گونه ای است که ازت مضره و ترکیباتی که مانع استحصال قند در غده می گردد را ازبین برده و سبب افزایش میزان قند قابل استحصال می شود.
کاربرد ویتال پاور از هنگام پیدایش 2 تا 3 جفت برگ  حقیقی آغاز و هر 20-25 روز یکبار، به مقدار 1.5 لیتر در هکتار برای هر بار محلولپاشی ،در طی 5 دفعه تکرار می شود.استفاده از ویتال پاور در مدت 50 روز اول بعد ازپیدایش برگهای حقیقی، تقسیم سلولی در لایه کامبیوم ثانویه غده را افزایش داده و باعث افزایش تعداد سلولهای تجمع دهنده قند می گردد. در این دوران که بوته ها  بطور کامل مستقر نشده اند از بوته میری گیاهچه ها جلوگیری میکند. با توجه به نیاز بالای تغذیه ای گیاه چغندر قند، توصیه می گرددکه ویتال پاور را در  تمام مراحل رشدی با سایر کودها ترکیب و به صورت همزمان استفاده کنید.
برای پیشگیری از ابتلاء چغنرقند به بیماری های قارچیو باکتریایی ، در طی دوره کشت ازگروه محصولات فسفیمکس ( حداقل 2 تا 3 مرتبه ) بطور متناوب به صورت محلولپاشی روی بوته استفاده نمایید.

قابلیت ترکیب:
 
ویتال پاور با همه سموم و کودهای رایج کشاورزی قابل اختلاط است.